PRIVATLIVSPOLITIK

Alex fortelts dataansvar

Vi behandler kundeoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort

fortæller dig hvordan vi behandler dine kundeoplysninger, til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler kundeoplysninger til

bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun kundeoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Alex fortelt er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine kundeoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktkunde: Alex Munk Lauritsen

Adresse: Grindsted Landevej 79, 7200 Grindsted

CVR: 83807911

Telefonnr.: 30214147

Mail: alex-fortelt@mvb.net

Website: www.alex-fortelt.dk

Behandling af kundeoplysninger

Vi behandler følgende kundeoplysninger1:

1) Kundeoplysninger:

Almindelige kundeoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig.

Forretningens formål med behandling af dine kundeoplysninger:

Vi behandler dine kundeoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

·   Forretningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger

Formål:

1)    Formål med behandling af kundeoplysninger:

·         Administration af din relation til os

Vi behandler kun kundeoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·         Håndtering af dine kunderettigheder i henhold til vedtægterne m.v.,

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger

·         Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine kundeoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine kundeoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine kundeoplysninger:

Vi videregiver ikke kundeoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine kundeoplysninger

Kunder:

Vi vil opbevare dine kundeoplysninger i en periode i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret.

Vi opbevarer dog oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter kundedataforordningen, når vi behandler kundeop- lysninger om dig:

•       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•       Retten til indsigt i egne kundeoplysninger

•       Retten til berigtigelse

•       Retten til sletning

•       Retten til begrænsning af behandling

•       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•       Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine kundeoplys- ninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du mod- tage meddelelse herom.